Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA Z PORTALU

I. WPROWADZENIE

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie z portalu (https://soulgang.pl) oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem.
 2. Jako Konsument, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia.
 3. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych przez Użytkownika przed wprowadzeniem wyżej wymienionych zmian do Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z treścią Regulaminu za każdym razem, gdy składane jest zamówienie.
 5. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub zasad ochrony danych, Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszym portalu.
 6. Umowa sprzedaży produktów za pośrednictwem tego portalu pomiędzy nami a Użytkownikiem będzie dalej zwana „Umową”.

II. DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Soulgang.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca – PROMO Tomasz Woźniakowski, z siedzibą: ul. Kampinoska 14, 05-082 Stare Babice wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, nr REGON 146060204, nr NIP 118-185-04-63. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sformułowania: „my”, „nas”, „nam”, „nami” odnoszą się do Przedsiębiorcy.
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Portal – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://soulgang.pl

III. KORZYSTANIE Z NASZEGO PORTALU

Podczas korzystania z Portalu i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. używania portalu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień;
 2. nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), postaramy się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń – mamy prawo anulować zamówienie i powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji;
 3. podania nam swego adresu e-mail i adresu do korespondencji lub innych danych kontaktowych. Jeżeli Użytkownik nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia. Składając zamówienie na tym portalu, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

IV. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG („Umowa o Świadczenie Usług”)

 1. Przedsiębiorca świadczy bezpłatnie usługę umożliwiającą Użytkownikom utworzenie konta Użytkownika („Konto”).
 2. Przedsiębiorca dodatkowo, na rzecz Użytkowników, którzy utworzyli Konto, świadczy w szczególności następujące bezpłatne usługi:
 3. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Użytkownika;
 4. podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki).
 5. Przedsiębiorca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Użytkownika z usług określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz Przedsiębiorcy.
 6. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych,  określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Wymagania techniczne korzystania z Portalu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów na Portalu Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.
 7. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika (przesłania Przedsiębiorcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 9. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 10. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Przedsiębiorcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług;
  2. korzystania z usług oferowanych przez Przedsiębiorcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Przedsiębiorcy i niezakłócający pracy Przedsiębiorcy.
  3. Użytkownik zobowiązany jest również do:
  4. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  5. niepodejmowania działań takich jak:
 • umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;
 • modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Przedsiębiorcę;
 • nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Przedsiębiorcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Aby złożyć zamówienie, Użytkownik postępuje według procedury zakupu online, tj. dodaje wybrany produkt do koszyka, wybiera sposób dostawy oraz dokonuje płatności.
 2. Jeżeli, po złożeniu zamówienia, a przed dokonaniem wysyłki zamówienia przez Przedsiębiorcę, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien nas niezwłocznie zawiadomić, nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia błędu. Przedsiębiorca dołoży starań w celu skorygowania wskazanego przez Użytkownika błędu zamówienia, pod warunkiem, że Użytkownik dochował terminu wskazanego powyżej, a zamówienie nie zostało wysłane.
 3. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia nie oznacza naszej akceptacji zamówienia; oznacza ona po prostu potwierdzenie, że otrzymaliśmy zamówienie Użytkownika.
 4. Kiedy już przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Użytkownikowi wiadomość e-mail, która będzie zawierać informację, że zaakceptowaliśmy zamówienie i która będzie zawierać dane przesyłki („Potwierdzenie wysyłki”). Akceptacja zamówienia nastąpi w ciągu dwudziestu czterech godzin od momentu otrzymania zamówienia Użytkownika w odniesieniu do produktów, które znajdują się w magazynie.
 5. W przypadku przedmiotów, które nie znajdują się w magazynie, otrzymasz wiadomość z Potwierdzeniem wysyłki, gdy produkt będzie dostępny i zostanie przygotowany do wysyłki, co w żadnym wypadku nie nastąpi później niż w prognozowanym terminie wysyłki, który jest przedstawiany w momencie wyboru sposobu płatności.
 6. W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Użytkownikiem Umowy.
 7. Wraz z Potwierdzeniem wysyłki Użytkownik otrzyma treść niniejszego Regulaminu, który stanowi wzór Umowy. Można zachować Regulamin w pamięci komputera lub innych urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb.
 8. Zamówienie Użytkownika jest również rejestrowane i przechowywane przez nasz system.
 9. Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę zawartą za pośrednictwem naszego portalu są przechowywane przez okres 5 lat.

VI. DOSTAWA

 1. Dostarczymy produkt(y) zgodnie z Potwierdzeniem wysyłki i w terminie 2-14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty lub jeśli termin dostawy nie został podany w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy.
 2. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia w dostawie, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.
 3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone” z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy.
 4. Nie realizujemy dostaw na adres skrytki pocztowej oraz w soboty i niedziele.

VII. NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI DOSTAWY

 1. Jeżeli Użytkownik jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy Użytkownikowi dodatkowego terminu na odbiór zamówienia.
 2. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy).
 3. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone Użytkownikowi bez zbędnej zwłoki.

VIII. PRZEJŚCIE RYZYKA I POSIADANIA PRODUKTÓW

 1. Z chwilą dostawy ryzyko związane z produktem przechodzi na Użytkownika.
 2. Użytkownik obejmie produkty w posiadanie z chwilą ich dostawy.

IX. CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na portalu zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają jednak opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą ma zapłacić Użytkownik.
 2. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych. Po wybraniu produktów przez Użytkownika, zostają one dodane do koszyka, po czym należy przejść do opcji płatności. W tym celu należy wykonać kolejno wszystkie czynności uwzględnione w procedurze zakupu, podając lub sprawdzając informacje wymagane na każdym etapie.
 3. W trakcie procedury zakupu, ale przed dokonaniem płatności Użytkownik może zmienić szczegóły zamówienia.
 4. Użytkownik może zrealizować płatność: przelewem, poprzez platformę szybkich przelewów Przelewy24.

X. POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu , w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 30 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego Przedsiębiorcy, korzystając z danych podanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Użytkownik może skorzystać z Wzoru formularza odstąpienia od Umowy podanego w Załączniku do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe.
 4. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:
 5. produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

XI. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
 2. W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy i wyboru jednego z oferowanych przez nas sposobów zwrotu, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej Umowy.
 3. Jeżeli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y), możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeśli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y) samodzielnie (nie dokonał wyboru jednego z oferowanych przez nas sposobów zwrotu), należy dostarczyć zwracane produkty do nas (wysyłka na adres podany we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od Umowy.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 6. Konsument odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

XII. RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

 1. Jeśli zakupiony produkt ma wadę, może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) (dalej także: „Reklamacja”). Niniejszym wyłącza się możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami.
 2. Jeżeli produkt ma wadę, Konsumenci mają prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Przedsiębiorca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie . Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów).
 3. Nie jest konieczne przedstawianie paragonu.
 4. W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Przedsiębiorca ustosunkuje się do prawidłowo zgłoszonego żądania Konsumenta w terminie 14 dni. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy Użytkownikowi przysługują roszczenia z tytułu gwarancji, jeżeli taka gwarancja została udzielona.
 7. Produkt jest wadliwy, jeżeli:
 • nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem,
 • nie posiada właściwości, o których Przedsiębiorca zapewnił Użytkownika, w szczególności poprzez przedstawienie Użytkownikowi próbki lub modelu,
 • nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez Użytkownika Przedsiębiorcy w momencie zawarcia Umowy, a Przedsiębiorca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia oraz został wydany kupującemu niekompletny.
 • W celu uniknięcia wątpliwości wyroby rzemieślnicze lub artystyczne, które sprzedajemy, często mają właściwości naturalnych surowców użytych do ich wytworzenia, co nie stanowi wady fizycznej produktu.

XIII. REKLAMACJA

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Przedsiębiorcy.
 2. Zaleca się, aby w Reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego Reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 3. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni.
 4. Początkiem biegu terminu Reklamacji jest dzień otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

XIV. WIRUSY, PIRACTWO I INNEGO RODZAJU ATAKI KOMPUTEROWE

 1. Korzystanie z tego portalu w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione.
 2. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do portalu jak i serwerów, baz danych, oraz komputerów będących częścią tego portalu są zakazane.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nieprowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu a w szczególności przeprowadzania prób lub ataków typu odmowa usługi (DOS) lub rozproszona odmowa usługi (DDOS).

XV. CZĘŚCIOWE UNIEWAŻNIENIE

 1. W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe warunki pozostają w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

XVI. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1. Użytkownik musi się stosować do zasad ochrony danych i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzysta z Portalu internetowego lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji organów administracji publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych zasadach ochrony danych, Regulaminie czy oświadczeniu w sprawie prywatności.
 2. Zmiany te nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych przed wprowadzeniem danej zmiany.

XVII. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z naszego portalu lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają właściwości sądów polskich.

XVIII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Przedsiębiorca.
 2. Dane osobowe Użytkownika, podane w ramach korzystania z Portalu przetwarzane są przez Przedsiębiorcę na zasadach opisanych w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://soulgang.pl/polityka-prywatnosci/

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

Minimalne wymagania sprzętowe:

 1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
 2. Pamięć operacyjna: 512MB
 3. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit
 4. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
 5. Mysz lub inny manipulator + klawiatura
 6. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

Minimalne wymagania oprogramowania:

 1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
 2. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
 3. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
 4. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

FORMULARZ:   OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SOULGANG